Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

 Art. 38b. 1. Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść szkolenie lub kurs w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu.

 Art. 38b. 2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, jest zwolniona osoba pełniąca funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadząca koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1.

 

Szczegółowa tematyka, czas trwania i forma realizacji kursu doskonalącego umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych, znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

I. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie:

 1. ustawy o ochronie osób i mienia;
 2. ustawy o broni i amunicji;
 3. uprawnień kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem użycia i wykorzystania środków
 4. przymusu bezpośredniego lub broni palnej;
 5. odpowiedzialności karnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej;
 6. odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

Tematyka określona w pkt I w minimalnym łącznym wymiarze 4 godzin jest realizowana w formie wykładów.

 

II. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w zakresie:

 1. zasad udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, porażenia przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej lub omdleń;
 2. praktycznego opatrywania ran postrzałowych, unieruchamiania kończyn, wykonywania sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

Tematyka określona w pkt II w minimalnym łącznym wymiarze 8 godzin jest realizowana w formie wykładów i zajęć praktycznych.


III. Wyszkolenie strzeleckie w zakresie:

zasad bezpiecznego posługiwania się i obchodzenia z bronią oraz zasad bezpiecznego zachowania się na strzelnicy;

 1. technik i postaw strzeleckich;
 2. strzelania z pistoletu, pistoletu maszynowego.

Tematyka określona w pkt III w minimalnym łącznym wymiarze 12 godzin jest realizowana w formie zajęć praktycznych.

 

IV. Samoobrona i techniki interwencyjne w zakresie:

 1. postawy i poruszania się w walce;
 2. technik wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposobów ich blokowania;
 3. padów i przewrotów w walce wręcz;
 4. sprowadzania do parteru z wykorzystaniem: podcięć, chwytów za głowę lub nogi;
 5. chwytów transportowych – dźwigni na stawy kończyn górnych;
 6. uwalniania się z chwytów, obchwytów i duszeń;
 7. miejsc wrażliwych na ciele człowieka i sposobów obezwładniania;
 8. technik zakładania kajdanek i obszukiwania osób;
 9. posługiwania się pałką służbową;
 10. technik stosowania chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających oraz posługiwania się przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;
 11. technik usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór;
 12. obrony przed atakami nożem i niebezpiecznymi przedmiotami;
 13. obrony przed zagrożeniem bronią palną;
 14. podstawowych technik posługiwania się bronią w walce.

Tematyka określona w pkt IV w minimalnym łącznym wymiarze 16 godzin jest realizowana w formie zajęć.

 

Aktualna cena 300 zł